» Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Článok č. 1

Všeobecné ustanovenia

1.1.   Tieto Obchodné podmienky (ďalej len  „Obchodné podmienky“) upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou Aventis,s.r.o., so sídlom Haburská 31, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 48 218 723, spoločnosťou s ručením obmedzeným zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 105017/B (ďalej len „Predávajúci“) a fyzickou osobu alebo právnickou osobou (ďalej len „Kupujúci“), ktoré vznikajú pri kúpe tovaru, dodávke tovaru a uplatnených reklamáciách vád tovaru prezentovaného na internetovej stránke www.stillfit.sk (ďalej len „Internetová stránka“).

1.2.   „Kúpnou zmluvou“ sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorou sa Predávajúci zaväzuje dodať predmet kúpy Kupujúcemu a Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu riadne a včas. Predmetom kúpy je tovar prezentovaný na Internetovej stránke a objednaný Kupujúcim podľa pokynov Ako nakupovať taktiež prístupných na Internetovej stránke. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú doručením elektronického potvrdenia o prijatí objednávky na e-mailovú adresu Kupujúceho.

1.3.   „Kupujúcim - spotrebiteľom“ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní Kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.4.  „Kupujúcim - podnikateľom“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pri uzaváraní Kúpnej zmluvy s Predávajúcim koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade ak Kupujúci pri objednávke tovaru uviedol svoje IČO, má sa za to, že ide o Kupujúceho - podnikateľa.

Článok č. 2

Cena tovaru a platobné podmienky

2.1.  Kupujúci sa uzatvorením Kúpnej zmluvy zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za objednaný tovar kúpnu cenu s DPH a náklady na dodanie, ktoré spolu tvoria celkovú cenu tovaru akceptovanú Predávajúcim v poslednom kroku záväznej objednávky (ďalej len „Celková cena“).

2.2.   Celkovú cenu je možné uhradiť:

  • pri prevzatí tovaru formou dobierky (Slovenská pošta, DPD kuriér alebo Zásielkovňa),
  • bankovým prevodom na bankový účet Predávajúceho, alebo
  • online platbou kartou cez platobnú bránu.

V prípade úhrady Celkovej ceny bankovým prevodom je ako variabilný symbol potrebné uviesť číslo objednávky. Za nesprávne uvedený variabilný symbol, a tým nesprávne zúčtovanie Celkovej ceny, nesie Kupujúci všetky s tým spojené riziká, najmä omeškanie s plnením povinnosti zaplatiť.

Online platba pre nás zaisťuje platobná brána ComGate. Poskytovateľ služby, spoločnosť ComGate Payments, a.s., je licencovaná platobná inštitúcia pôosobiaca pod dohľadom Českej národnej banky. Plaby prebiehajúce cez platobnú bránu sú plnohodnotne zabezpečené a všetky informácie šifrované.

Platba kartou

Najrýchlejší spôsob platby online. Do rozhrania platobnej brány ComGate zadáte číslo karty, dátum platnosti a CVC kód - trojčíslie zo zadnej strany platobnej karty. Celá platba je zabezpečená štandardom 3D Secure, a tak budete pravdepodobne požiadaný o zadanie číselného kódu, ktorý obržíte v SMS správe od svojej banky.

Online platba bankovým prevodom
Okamžítá platba prostredníctvom internetového bankovníctva. Platobná brána ComGate Vás presmeruje priamo do Vášho internetového bankovnictva, kam sa štandartne prihlasíte a len potvrdíte predpripravený platobný príkaz k úhrade.

Po dokončení platby budete presmerovaný späť do obchodu. Platba je okamžite potvrdená a budeme bez odkladu pokračovať v realizácií Vašej objednávky.
V prípade poruchy alebo problému s platbou, kontaktujte priamo dodávateľa tejto služby.

Kontakt

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

2.3.   Predávajúci sa zaväzuje zaslať Kupujúcemu faktúru, ktorá je súčasne aj dodacím listom a záručným listom, elektronicky na e-mailovú adresu Kupujúceho v deň odoslania objednaného tovaru. Na žiadosť Kupujúceho je možné zaslať faktúru aj v papierovej forme.

Článok č. 3

Dodacie podmienky a dodacie lehoty

3.1.   Kupujúci má právo vybrať si spôsob dopravy objednaného tovaru s hmotnosťou do 1 kg medzi kuriérskou spoločnosťou DPD, Slovenskou poštou a Zásielkovňou. Predávajúci si vyhradzuje právo dodať tovar s hmotnosťou od 1,01 kg prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD. Náklady na dodanie sú odstupňované podľa hmotnosti celej objednávky a spôsobu platby do nasledujúcich sadzieb:

Hmotnosť objednávky

Cena

do 1,00 kg

od 1,90 €

1,01 - 3,00 kg

od 3,80 €

3,01 - 5,00 kg

od 3,90 €

5,01 - 10,00 kg

od 4,30 €

10,01 – 20,00 kg

od 5,00 €

20,01 a viac kg

od 5,50 €

V prípade objednania tovaru s hmotnosťou do 1 kg a v sume prevyšujúcej 60 €, Predávajúci nebude účtovať žiadne náklady na dodanie tovaru.

3.2.  Predávajúci sa zaväzuje tovar zaslať v lehote 10 kalendárnych dní (ďalej len „Dodacia lehota“) odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy, t.j. od doručenia elektronického potvrdenia o prijatí objednávky na e-mailovú adresu Kupujúceho. Ak si Kupujúci zvolil platbu vopred prevodom na bankový účet alebo online platobnou kartou, Dodacia lehota tovaru začne plynúť až po spracovaní platby. V prípade tovaru, v popise ktorého je uvedené "Na objednávku" dodacia lehota závisí od skladových možností dodávateľa, pričom je Predávajúci povinný o stave vybavenia objednávky priebežne informovať Kupujúceho. O možnom predĺžení dodacej lehoty je Predávajúci povinný bezodkladne upovedomiť Kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.

3.3.   Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar Kupujúcemu v dohodnutej lehote a na adresu uvedenú v objednávke ako miesto doručenia. O stave objednávky a jej odoslaní je Kupujúci vždy informovaný prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

3.4.   Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať bezodkladne po jeho doručení na adresu doručenia. V prípade, že Kupujúci pri doručení objednaného tovaru nebol zastihnutý na adrese doručenia, je povinný si objednaný tovar prevziať pri opätovnom doručovaní, prípadne v úložnej dobe na Slovenskej pošte (štandardná úložná doba zásielky na Slovenskej pošte je 18 dní), inak sa uplatnia ustanovenia článku 7 o Zmluvnej pokute týchto Obchodných podmienok.

Článok č. 4

Storno objednávky

4.1.   Kupujúci má právo stornovať (zrušiť) objednávku do 12 hodín od jej zaslania, a to v prípade, že Celková cena ešte nebola uhradená. Stornovať objednávku je možné iba e-mailom na objednavky@stillfit.sk alebo telefonicky na čísle + 421 907 212 976. Po uplynutí 12-hodinovej lehoty alebo uhradením Celkovej ceny sa objednávka považuje za záväznú. Ustanovenia článku č. 5 o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy tým nie sú dotknuté.

Článok č. 5

Poučenie o práve Kupujúceho - spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

(v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

5.1.    Kupujúci - spotrebiteľ má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenia od Kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Kupujúci - spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

5.2.   Pri uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúci - spotrebiteľ informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od Kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením elektronicky prostredníctvom e-mailu na adrese info@stillfit.sk alebo písomne na adrese: Aventis,s.r.o., Haburská 31, 821 01 Bratislava, Slovenská republika. Na tento účel môže Kupujúci - spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je možné stiahnuť TU. V prípade odstúpenia od zmluvy  elektronicky, Predávajúci prijatie odstúpenia od zmluvy bezodkladne potvrdí e-mailom.

5.3.   Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak Kupujúci - spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie o zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy podľa ods. 5.1. vyššie.

5.4.   Kupujúci - spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť Predávajúcemu na adresu: Aventis, s.r.o., Haburská 31, 821 01 Bratislava, Slovenská republika alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

5.5.  Po doručení vráteného tovaru späť na vyššie uvedenú adresu sídla Predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr, Predávajúci vráti Kupujúcemu - spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu všetky platby, ktoré boli Kupujúcim - spotrebiteľom uhradené na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Úhrada platby bude uskutočnená prevodom na bankový účeť Kupujúceho - spotrebiteľa uvedeného v oznámení o odstúpení od zmluvy, pokiaľ sa Kupujúci - spotrebiteľ a Predávajúci nedohodnú inak.

5.6.    Kupujúci - spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Vrátený tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný Predávajúcemu s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, tovar nie je kompletný alebo ochranný obal je porušený, Predávajúci neakceptuje odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo po dohode s Kupujúcim - spotrebiteľom mu naúčtuje náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu.

Článok č. 6

Záruka, podmienky reklamácie a spôsob reklamácie

6.1.   Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na Kupujúceho – spotrebiteľa. V prípade  Kupujúceho - podnikateľa sa záruka a zodpovednosť za vady tovaru riadia ustanoveniami § 422 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov .

6.2.  V prípade, že niektoré právne vzťahy týkajúce sa záruky, podmienok a spôsobe reklamácie nie sú v tejto časti upravené, sa v plnom rozsahu aplikujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

6.3.  Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí tovaru a taktiež zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobre (záruke). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim - spotrebiteľom.

6.4.  Kupujúci je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim nezodpovedá akosti, množstvu, miere alebo hmotnosti dohodnutej v Kúpnej zmluve, je Kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť Predávajúceho.

6.5. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia, ktoré vznikli v súvislosti s bežným opotrebením, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania.

6.6.  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci - spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady, Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. O spôsobe odstránenia vady rozhodne Predávajúci, prípadne sa dohodne s Kupujúcim – spotrebiteľom.

6.7.   Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci – spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

6.8.  Kupujúci – spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu e-mailom na adrese info@stillfit.sk alebo písomne na adrese: Aventis,s.r.o., Haburská 31, 821 01 Bratislava, Slovenská republika. Kupujúci – spotrebiteľ v oznámení reklamácie presne označí druh a rozsah vád objednaného tovaru, pripojí faktúru (dokladu o kúpe) a reklamovaný tovar (fotku). Reklamovaný tovar musí byť následne bezodkladne doručený na adresu: Aventis,s.r.o., Haburská 31, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, pokiaľ tovar nebol doručený spolu s oznámením o uplatnaní reklamácie, v čistom stave a s príslušenstvom dodávaným s tovarom.

6.9.   Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie bez zbytočného odkladu vydať Kupujúcemu – spotrebiteľovi potvrdenie (e-mailom, telefonicky), najneskôr s dokladom o vybavení reklamácie.

6.10. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci – spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy alebo má právo na výmenu výrobku za nový tovar.

6.11.  Práva zo zodpovednosti  za vady veci, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobre.

Článok č. 7

Zmluvná pokuta

7.1.    Bezdôvodné a neopodstatnené neprebratie objednaného tovaru Kupujúcim v úložnej lehote je porušením povinnosti Kupujúceho v zmysle odseku 3.4 týchto Obchodných podmienok. V prípade neprebratia objednaného tovaru Kupujúcim je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 6 €, v ktorej sú zahrnuté administratívne náklady, náklady na dodanie tovaru, náklady na jeho vrátenie a obalový materiál. Na zmluvnú pokutu bude vystavená faktúra so splatnosťou 14 dní, ktorá bude Kupujúcemu odoslaná elektronickou a/alebo písomnou formou.

7.2.   Predávajúci nebude Kupujúcemu účtovať zmluvnú pokutu v prípade, ak Kupujúci požiada o opätovné zaslanie objednaného tovaru. Pri opätovnom zaslaní objednaného tovaru je Kupujúci povinný uhradiť Celkovú cenu spolu s opätovnými nákladmi na dodanie tovaru vopred bankovým prevodom alebo vkladom na účet Predávajúceho.

Článok č. 8

Ochrana osobných údajov

8.1.  Odoslaním objednávky Kupujúci berie na vedomie, že za účelom objednania, predaja a doručenia tovaru objednaného z Internetovej stránky jeho osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, email, telefónne číslo budú spracúvané Predávajúcim v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

8.2.  Predávajúci je oprávnený poskytnúť osobné údaje Kupujúceho doručovateľkej a kuriérskej spoločnosti (DPD Kuriér), Slovenskej pošte a Zásielkovni za účelom doručenia objednaného tovaru z Internetovej stránky.

8.3.   Bližšie informácie a podrobnosti o spracúvaní osobných údajov sú uvedené TU.

Článok č. 9

Ostatné a záverečné ustanovenia

9.1.   Na právne vzťahy vyplývajúce z Kúpnej zmluvy a s ňou súvisiace, ktoré nie sú upravené v týchto Obchodných podmienkach sa aplikujú ustanovenia príslušných právnych predpisov.

9.2.  Uzavretím Kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky a pokyny Ako nakupovať prečítal, súhlasí s nimi v celom rozsahu a neuplatňuje voči nim žiadne výhrady.

9.3 Orgánom dozoru Predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.BOX č. 5, 820 07 Bratislava.

9.4.  Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim - spotrebiteľom, ktoré vzniknú na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou môže Kupujúci - spotrebiteľ riešiť aj prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia a formulár pre podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporov si Kupujúci - spotrebiteľ môže stiahnuť TU.

9.5.  Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť voči Kupujúcemu okamihom uzavretia Kúpnej zmluvy.

Vytvorené systémom www.webareal.sk

MTY2Nzd