Facebook

KONTAKTY

Aventis, s.r.o.
Haburska 31
821 01 Bratislava
tel: 0907212976
stillfit1@gmail.com

TOVAR V AKCII

Naša cena 19,90 EUR
Skladom

Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Článok č. 1

Všeobecné ustanovenia

 

1.1.   Tieto Obchodné podmienky (ďalej len  „Obchodné podmienky“) upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou Aventis,s.r.o., so sídlom Haburská 31, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 48 218 723, spoločnosťou s ručením obmedzeným zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 105017/B (ďalej len „Predávajúci“) a fyzickou osobu alebo právnickou osobou (ďalej len „Kupujúci“), ktoré vznikajú pri kúpe tovaru, dodávke tovaru a uplatnených reklamáciách vád tovaru prezentovaného na internetovej stránke www.stillfit.sk (ďalej len „Internetová stránka“).

 

1.2.   „Kúpnou zmluvou“ sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorou sa Predávajúci zaväzuje dodať predmet kúpy Kupujúcemu a Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu riadne a včas. Predmetom kúpy je tovar prezentovaný na Internetovej stránke a objednaný Kupujúcim podľa pokynov Ako nakupovať taktiež prístupných na Internetovej stránke. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú doručením potvrdenia o prijatí objednávky Kupujúcemu.

 

1.3.   „Kupujúcim - spotrebiteľom“ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní Kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

1.4.  „Kupujúcim - podnikateľom“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pri uzaváraní Kúpnej zmluvy s Predávajúcim koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade ak Kupujúci pri objednávke tovaru uviedol svoje IČO, má sa za to, že ide o Kupujúceho - podnikateľa.

 

Článok č. 2

Cena tovaru a platobné podmienky

 

2.1.  Kupujúci sa uzatvorením Kúpnej zmluvy zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za objednaný tovar kúpnu cenu s DPH a náklady na dodanie, ktoré spolu tvoria celkovú cenu tovaru akceptovanú Predávajúcim v poslednom kroku záväznej objednávky podľa pokynov Ako nakupovať (ďalej len „Celková cena“).

 

2.2.   Celkovú cenu je možné uhradiť:

  • pri prevzatí tovaru formou dobierky (Slovenská pošta alebo DPD kuriér), alebo
  • bankovým prevodom alebo vkladom na účet Predávajúceho.

V prípade úhrady Celkovej ceny bankovým prevodom je ako variabilný symbol potrebné uviesť číslo objednávky. Za nesprávne uvedený variabilný symbol, a tým nesprávne zúčtovanie Celkovej ceny, nesie Kupujúci všetky s tým spojené riziká, najmä omeškanie s plnením povinnosti zaplatiť.

 

2.3.   Predávajúci sa zaväzuje zaslať spolu s tovarom faktúru, ktorá je súčasne aj dodacím listom a záručným listom. Na žiadosť Kupujúceho je možné sprístupnenie faktúry aj elektronicky.

 

Článok č. 3

Dodacie podmienky a dodacie lehoty

 

3.1.   Kupujúci má právo vybrať si spôsob dopravy objednaného tovaru s hmotnosťou do 1 kg medzi kuriérskou spoločnosťou DPD a Slovenskou poštou. Predávajúci si vyhradzuje právo dodať tovar s hmotnosťou od 1,01 kg prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD. Náklady na dodanie sú odstupňované podľa hmotnosti celej objednávky a spôsobu platby do nasledujúcich sadzieb:

Hmotnosť objednávky

Cena

do 1,00 kg

od 1,90 €

1,01 - 3,00 kg

od 3,80 €

3,01 - 5,00 kg

od 3,90 €

5,01 - 10,00 kg

od 4,30 €

10,01 – 20,00 kg

od 5 €

20,01 a viac kg

od 5,50 €

V prípade objednania tovaru v sume prevyšujúcej 150 €, Predávajúci nebude účtovať žiadne náklady na dodanie tovaru.

 

3.2.  Predávajúci sa zaväzuje tovar, v popise ktorého je uvedené "Skladom", dodať v lehote 10 kalendárnych dní (ďalej len „Dodacia lehota“) odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy, t.j. od doručenia potvrdenia o prijatí objednávky Kupujúcemu. Ak si Kupujúci zvolil platbu vopred prevodom alebo vkladom na účet, Dodacia lehota tovaru začne plynúť až po spracovaní platby. V prípade tovaru, v popise ktorého je uvedené "Na objednávku" dodacia lehota závisí od skladových možností dodávateľa, pričom je Predávajúci povinný o stave vybavenia objednávky priebežne informovať Kupujúceho. O možnom predĺžení dodacej lehoty je Predávajúci povinný bezodkladne upovedomiť Kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.

 

3.3.   Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar Kupujúcemu v dohodnutej lehote a na adresu uvedenú v objednávke ako miesto doručenia.

 

3.4.   Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať bezodkladne po jeho doručení na adresu doručenia. V prípade, že Kupujúci pri doručení objednaného tovaru nebol zastihnutý na adrese doručenia, je povinný si objednaný tovar prevziať v úložnej dobe na Slovenskej pošte (štandardná úložná doba zásielky na Slovenskej pošte je 18 dní), inak sa uplatnia ustanovenia článku 7 o Zmluvnej pokute týchto Obchodných podmienok. O stave objednávky a jej odoslaní je Kupujúci vždy informovaný prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

 

Článok č. 4

Storno objednávky

 

4.1.   Kupujúci má právo stornovať (zrušiť) objednávku do 12 hodín od jej zaslania, a to v prípade, že Celková cena ešte nebola uhradená. Stornovať objednávku je možné iba e-mailom na objednavky@stillfit.sk alebo telefonicky na čísle + 421 907 212 976. Po uplynutí 12-hodinovej lehoty alebo uhradením Celkovej ceny sa objednávka považuje za záväznú. Ustanovenia článku č. 5 o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy tým nie sú dotknuté.

 

Článok č. 5

Poučenie o práve Kupujúceho - spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

(v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

 

5.1.    Kupujúci - spotrebiteľ má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenia od Kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Kupujúci - spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

 

5.2.    Pri uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúci - spotrebiteľ informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od Kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením elektronicky prostredníctvom e-mailu na adrese stillfit1@gmail.com alebo písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej v bode 1.1. Na tento účel môže Kupujúci - spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je možné stiahnuť TU. V prípade odstúpenia od zmluvy  elektronicky, Predávajúci prijatie odstúpenia od zmluvy bezodkladne potvrdí e-mailom.

 

5.3.    Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak Kupujúci - spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie o zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

5.4.    Po odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti všetky platby, ktoré boli Kupujúcim - spotrebiteľom uhradené na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Platby Predávajúceho budú Kupujúcemu - spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení Kúpnej zmluvy Predávajúcemu. Úhrada platby bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za tovar, pokiaľ sa Kupujúci - spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak.

 

5.5.    Platba za zakúpený tovar bude Kupujúcemu - spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na vyššie uvedenú adresu sídla Predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

5.6.    Tovar musí byť doručený späť na adresu Aventis, s.r.o., Haburská 31, 821 01 Bratislava, Slovenská republika najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci - spotrebiteľ tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 

5.7.    Kupujúci - spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Vrátený tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný Predávajúcemu s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, tovar nie je kompletný alebo ochranný obal je porušený, Predávajúci neakceptuje odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo po dohode s Kupujúcim mu naúčtuje náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu.

 

Článok č. 6

Záruka, podmienky reklamácie a spôsob reklamácie

 

6.1.    Ustanovenia tohto bodu sa vzťahujú na Kupujúceho – spotrebiteľa. V prípade  Kupujúceho - podnikateľa sa záruka a zodpovednosť za vady tovaru riadia ustanoveniami § 422 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov .

 

6.2.    V prípade, že niektoré právne vzťahy týkajúce sa záruky, podmienok a spôsobe reklamácie nie sú v tejto časti upravené, sa v plnom rozsahu aplikujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

6.3.    Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí tovaru a taktiež zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobre (záruke). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim.

 

6.4.   Kupujúci je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim nezodpovedá akosti, množstvu, miere alebo hmotnosti dohodnutej v Kúpnej zmluve, je Kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť Predávajúceho.

 

6.5.   Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia, ktoré vznikli v súvislosti s bežným opotrebením, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania.

 

6.6.    Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady, Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. O spôsobe odstránenia vady rozhodne Predávajúci , prípadne sa dohodne s Kupujúcim – spotrebiteľom.

 

6.7.    Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci – spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

 

6.8.    Kupujúci – spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu e-mailom na adrese stillfit1@gmail.com alebo písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej v bode 1.1. Kupujúci – spotrebiteľ v oznámení reklamácie presne označí druh a rozsah vád objednaného tovaru, pripojí faktúru (dokladu o kúpe) a reklamovaný tovar. Tovar má byť doručený v čistom stave a s príslušenstvom dodávaným s tovarom.

 

6.9.    Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu – spotrebiteľovi potvrdenie ihneď (e-mailom, telefonicky). Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné doručiť ihneď, Predávajúci ho musí doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr s dokladom o vybavení reklamácie.

 

6.10.  Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci – spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy alebo má právo na výmenu výrobku za nový tovar.

 

6.11.  Práva zo zodpovednosti  za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobre.

 

Článok č. 7

Zmluvná pokuta

 

7.1.    Bezdôvodné a neopodstatnené neprebratie objednaného tovaru Kupujúcim v úložnej lehote je porušením povinnosti Kupujúceho v zmysle bodu 3.4 týchto Obchodných podmienok. V prípade neprebratia objednaného tovaru Kupujúcim je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 6 €, v ktorej sú zahrnuté administratívne náklady, náklady na dodanie tovaru, náklady na jeho vrátenie a obalový materiál. Na zmluvnú pokutu bude vystavená faktúra so splatnosťou 14 dní, ktorá bude Kupujúcemu odoslaná elektronickou formou a/alebo poštou a ktorú bude možné uhradiť bankovým prevodom alebo vkladom na účet Predávajúceho.

 

7.2.   Predávajúci nebude Kupujúcemu účtovať zmluvnú pokutu v prípade, ak Kupujúci požiada o opätovné zaslanie objednaného tovaru. Pri opätovnom zaslaní objednaného tovaru je Kupujúci povinný uhradiť Celkovú cenu spolu s opätovnými nákladmi na dodanie tovaru vopred bankovým prevodom alebo vkladom na účet Predávajúceho.

 

7.3.    V prípade, že Kupujúci neuhradí zmluvnú pokutu alebo akékoľvek iné povinné platby, ktoré mu vyplývajú z týchto Obchodných podmienok riadne a včas ani po výzve Predávajúceho, Predávajúci podnikne právne kroky na vymoženie vzniknutých pohľadávok.

 

Článok č. 8

Ochrana osobných údajov

 

8.1.  Odoslaním objednávky Kupujúci udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme Predávajúceho (IS - Eshop) v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

 

8.2.    Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje Kupujúceho v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, email, telefónne číslo výlučne za účelom objednania, predaja a doručenia tovaru z Internetovej stránky (najmä identifikácie Kupujúceho, vystavenie daňového dokladu, registrácie Kupujúceho na internetovej stránke, doručenie objednávky, a pod.).

 

8.2.    Predávajúci je oprávnený poskytnúť osobné údaje Kupujúceho doručovateľkej a kuriérskej spoločnosti (DPD Kuriér) a Slovenskej pošte za účelom doručenia objednaného tovaru z Internetovej stránky.

 

Článok č. 9

Ostatné a záverečné ustanovenia

 

9.1.    Orgánom dozoru Predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.BOX č. 5, 820 07 Bratislava.

 

9.2.    Na právne vzťahy vyplývajúce z Kúpnej zmluvy a s ňou súvisiace, ktoré nie sú upravené v týchto Obchodných podmienkach sa aplikujú ustanovenia príslušných právnych predpisov, ktoré sú okrem iných, vymedzené v texte.

 

9.3.   Uzavretím Kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky a pokyny Ako nakupovať prečítal, súhlasí s nimi v celom rozsahu a neuplatňuje voči nim žiadne výhrady.

 

9.4. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť voči Kupujúcemu okamihom uzavretia Kúpnej zmluvy.

Ochrana osobných údajov

 

 

Informácie o Podmienkach spracúvania osobných údajov

podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

(ďalej len "Nariadenie")

 

Spoločnosť Aventis, s.r.o., Haburská 31, 821 01 Bratislava, ICO: 48 218 723, spoločnosti s ručením obmedzeným zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č.: 105017/B (ďalej len "Spoločnosť") ako prevádzkovateľ poskytuje tieto informácie pre svojich dodávateľov a odberateľov tovarov a služieb, klientov a potenciálnych klientov, ako aj ich zástupcov a zamestnancov, fyzickým osobám uplatňujúcim si svoje práva ako dotknuté osoby, svojim súčasným a bývalým zamestnancom, uchádzačom o zamestnanie a iné dotknuté osoby (ďalej len "dotknutá osoba"), ktoré sa týkajú spôsobu a rozsahu spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov.

Kópiu týchto informácií si dotknuté osoby môžu kedykoľvek prečítať na webovej stránke Spoločnosti (www.stillfit.sk).

Ako a prečo spracúvame osobné údaje dotknutých osôb?

Vo všeobecnosti spracúvame osobné údaje dotknutých osôb len na stanovený účel, v rozsahu a počas doby nevyhnutnej na naplnenie stanoveného účelu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame na nasledovné účely:

  1. Obchodná agenda a vedenie účtovníctva Spoločnosti

Právny základ spracúvania osobných údajov: plnenie zákonných povinností Spoločnosti (zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ostatné účtovné, daňové a iné relevantné právne predpisy) a plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonanie predzmluvných opatrení na základe žiadosti dotknutej osoby;

Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, údaje o bankovom účte fyzickej osoby, telefónne číslo, e-mailová adresa;

Príjemcovia: daňové úrady, okresné úrady, poštové úrady a iné orgány verejnej správy, súdy a orgány činné v trestnom konaní, notári, exekútori, advokáti, sprostredkovatelia na základe príslušných zmlúv o spracovaní osobných údajov uzavretých so Spoločnosťou (najmä externé vedenie účtovníctva), poskytovatelia IT služieb, komunikačných a súvisiacich služieb;

Doba uchovávania osobných údajov: počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov (napríklad osobné údaje zo zmluvných vzťahov sa uchovávajú po dobu trvania zmluvného vzťahu, účtovné doklady a účtovné záznamy sa uchovávajú po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú).

 

 

 

  1. Správa registratúry (evidencia korešpondencie)

Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Kategórie osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis;

Príjemcovia: poštové úrady a iné orgány verejnej správy, sprostredkovatelia na základe príslušných zmlúv o spracovaní osobných údajov uzavretých so Spoločnosťou (najmä zasielateľské spoločnosti), poskytovatelia IT služieb, komunikačných a súvisiacich služieb;

Doba uchovávania: počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov (minimálne počas piatich rokov od skončenia vzťahu s dotknutou osobou).

  1. Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb

Právny základ spracúvania osobných údajov: Nariadenie, zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa a iné osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby;

Doba uchovávania: počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov (minimálne počas piatich rokov od uplatnenia práva dotknutej osoby).

  1. Uzatvorenie a evidencia zmlúv s fyzickou osobou, vrátane predzmluvných opatrení

Právny základ spracúvania osobných údajov: plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonanie predzmluvných opatrení na základe žiadosti dotknutej osoby;

Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o bankovom účte fyzickej osoby;

Doba uchovávania: počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov (Spoločnosť uchováva osobné údaje zo zmluvných vzťahov po dobu trvania zmluvného vzťahu, minimálne 5 rokov od uzatvorenia zmluvy).

  1. Zasielanie reklamných ponúk - newslatterov

Právny základ spracúvania osobných údajov: podľa zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách (priamy marketing)

Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, emailová adresa;

Doba uchovávania: najviac po dobu 3 rokov;

 

Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb je potrebné na splnenie zákonných požiadaviek Spoločnosti a/alebo plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba a Spoločnosť, alebo na vykonanie predzmluvných opatrení na základe žiadosti dotknutej osoby. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne Spoločnosti požadované osobné údaje, alebo ich spracúvanie bude následne namietať, nie je Spoločnosť povinná príslušnú zmluvu s dotknutou osobou uzavrieť, resp. môže ukončiť jej plnenie.

Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu, v akom ich príslušná dotknutá osoba poskytla Spoločnosti v súvislosti s uzatvorením zmluvného alebo iného právneho vzťahu so Spoločnosťou, alebo ktoré Spoločnosť získala inak a spracúva ich v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi alebo na plnenie svojich zákonných povinností. Spoločnosť získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb, tretích osôb a z verejne prístupných zdrojov.

Spoločnosť poskytuje osobné údaje dotknutých osôb sprostredkovateľom Spoločnosti (najmä prepravné spoločnosti DPD, Slovenská pošta a Zasielkovňa) výhradne na plnenie zmluvného vzťahu s týmito sprostredkovateľmi.

Spoločnosť neprenáša osobné údaje dotknutých osôb do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru).

Aké práva majú dotknuté osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov?

Dotknuté osoby majú právo od Spoločnosti požadovať prístup k svojim osobným údajom a majú právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov podľa Nariadenia.  

Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnievajú, že spracúvanie ich osobných údajov je v rozpore s Nariadením.

Kde nás môžu dotknuté osoby kontaktovať?

Akékoľvek otázky, pripomienky alebo žiadosti je možné adresovať písomne na adresu Haburská 31, 821 01 Bratislava, Slovenská republika alebo na e-mailovú adresu info@stillfit.sk.

MGI1NWFlN